اسامی شرکت هایی که موفق به دریافت گواهینامه گردیده اند.

  • -

اسامی شرکت هایی که موفق به دریافت گواهینامه گردیده اند.

Category : رویداد

 

ردیف

شرکت

1

بازرسی فنی ایرانیان- ایریکو

2

سرمایه گذاری پارس آریان

3

سوت ماشین

4

صنایع آب و عمران ایران