آموزش و توسعه منابع انسانی

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمانهاي امروزي تغییر و تحول میباشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. لذا نیاز به یادگبري سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونهاي که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاري بر آموزش در بهره وري سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامهریزي شود. چرا که آموزش و بهسازي کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعث ارزشمندي و رضایت مندي فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.