یکی از بهترین راه ها برای اینکه رهبران میزان موفقیت شان در به وجود آوردن محل کاری که افراد را متعهد و علاقه مند به کارشان نگه دارد، بسنجند این است که به کارکنانشان گوش فرا دهند و از آن ها در مورد محل کارشان بازخورد بگیرند.

همچنین نظرسنجی از افراد ، ابزاری برای بررسی میزان تعهد کارکنان است. از طریق ارزیابی نظرات، رفتارها و دیدگاه کارکنان، میزان اعتماد بین کارکنان و مدیران را می توان تحلیل کرد، همچنین اینکه افراد چه میزان به کاری که در شرکت انجام می دهند، افتخار می کنند و از همین طریق می توان میزان پیوند عاطفی بین همکاران را نیز سنجید.

این نظرسنجی ها، بینش متفاوتی را از دیدگاه کارمندان نسبت به شرکتی که در آن کار می کنند اریه می دهد. نتاج نظرسنجی ها را می توان بر اساس جنسیت، پست سازمانی افراد، درآمد، دپارتمان، وضعیت تحصیلی و وضعیت شغلی آن ها دسته بندی نمود.

معمولاً روش انجام نظرسنجی ها از کارکنان به این صورت است که از همه یا بخشی از کارکنان دعوت می شود که در نظرسنجی ای که شامل تعداد مشخصی سوال است، شرکت کنند. شرکت در این نظرسنجی می تواند به صورت ناشناس یا با ذکر مشخصات فردی افراد باشد. بسیاری از موسساتی که پیش تر نامشان ذکر شد، این نظرسنجی ها را به صورت آنلاین برگزار می کنند و به صورت سالیانه نتایج آن ها را منتشر می کنند.

از سوی دیگر سازمان های متقاضی بر حسب بخش های اقتصادی نظیر: صنعت و معدن، تجارت، ICT، بانک و بیمه و …. نیز دسته بندی می گردند.

نحوه بدست آوردن حجم نمونه برای انجام نظرسنجی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان می باشد:

Untitled1

که در آن

S: تعداد نمونه مورد نیاز است.

P: نسبت جمعیت است.

N: تعداد اعضای جامعه است.

D: درجه دقت نسبت جمعیت است.

شایان ذکر است نمونه مورد نظر از سطوح مختلف سازمانی انتخاب می شوند تا دید جامع تری نسبت به سازمان و نتیجه واقع بینانه تری از این نظرسنجی به دست آید. در این نظرسنجی ها که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد سه فیلد اجباری برای درج نام و نام خانوادگی فرد، سمت و شماره موبایل ایشان در نظر گرفته می شود و برای اطمینان از صحت تکمیل این نظرسنجی ها توسط افراد از پیش تعیین شده، با افرادی که این فرم ها را تکمیل کرده اند تماس گرفته می شود و در مورد فرم نظرسنجی گفت و گوی مختصری با این افراد صورت می گیرد.