ارزیابی عملکرد منابع انسانی

پرداختن به فرايند مديريت منابع انساني در داخل سازمانها و لزوم توجه به طراحي و تدوين سيستم هاي ويژه اي براي اين كار همچون سيستم نيازسنجي آموزش پرسنل، نظام جبران خدمت (طبقه بندي مشاغل)، ارزيابي عملكرد كاركنان، آسيب شناسي شغلي، جامعه پذيري كاركنان و ديگر سيستم هاي تدوين شده و پياده سازي آنها نيازمند نگرش باز و صحيح مديريت است، كه در اين راستا مديران مي توانند با بهره گيري از متخصصان و مشاوران زبده به شكل مطلوبي در تحقق فرايند مديريت منابع انساني گام بردارند.
از جمله چالشهاي مهم در داخل سازمانها كه مديريت به انواع و اقسام روشهاي مختلف با آن درگير است، بحث ارزيابي عملكرد كاركنان است كه در اين مقوله مديريت به دنبال اهداف مشخص و معيني است. در سازمانها با توجه به نيازهاي مختلف و نگرش مديران ممكن است اهداف مورد انتظار از ارزيابي عملكرد به صورتهاي مختلف اولويت بندي شوند.

 اهداف ارزيابي عملكرد

كاربردهاي منظور شده براي ارزيابي عملكرد در بيشتر سازمانها عبارتند از:
– برنامه ريزي براي نيروي انساني
– كارمنديابي و انتخاب
– تعيين روايي آزمونهاي استخدامي
– تشخيص نيازهاي آموزشي و سعي در رفع آنها
– تعيين مسير شغلي
-تعيين معيار براي پرداخت پاداشهاي مادي
– شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
– پيشبرد ارتباط موثر ازطريق بهسازي عملكرد
– تصميم گيري درمورد تشويق، ترفيع، انتقال و تنزيل كاركنان
علي رغم وجود عوامل و اهداف متنوع در بيشتر سازمانها مديران از ارزيابي عملكرد مستقيماً در پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان استفاده مي كنند كه همين مسئله باعث مقاومتهاي زيادي از سوي كاركنان در داخل سازمانها شده است. و مديران را وادار كرده است كه هميشه از ارزيابي عملكرد يك سري نگرانيهايي داشته باشند.