استخدام منابع انسانی

خدمات استخدام و جذب نیروی مناسب و کارآمد از زیربنایی ترین نیازهای هر سازمان است. این نیاز به حدی است که می توان گفت استخدام و جذب فرد مناسب بخش مهمی از فرایند پیشرفت و موفقیت هر سازمان را شکل می­دهد. اما آیا به این فکر کرده اید که چگونه استخدام مناسبی انجام دهید؟