با استفاده از پرسشنامه استاندارد هی – گروپ به صورت آنلاین میزان رضایت کارکنان در 14 حوزه اندازه گیری می شود.