اهداف توان اجرا

اساسا تغییر در شیوه اجرای امور،بمعنای تغییر واقعی در نتیجه است، چه مثبت باشد و چه منفی، و لذا تغییر در شیوه اجرای یک سازمان، استراتژی مناسبی برای تغییر در عملکرد و رفتار کاری منابع انسانی تلقی می گرددو بدین لحاظ طرح حاضر، سه هدف اولی و بسیار کلیدی زیر را دنبال می نماید :

شاخص گذاری توان اجرایی سازمان های کشور با هدف تشخیص اینکه اساساً:

– به چه میزان از کارکنان، تیم های کاری و سازمان های اجرایی برخوردار هستیم؟

– سازمان های ایرانی، به چه میزان با سازمان های مشابه در سطح جهان از لحاظ اجرایی فاصله دارند؟

– فاصله اجرایی آنان در قیاس با برترین سازمان های اجرایی مشابه در سطح جهان (Top 10) چگونه است؟

– ضعفهای اجرایی آنان، در کدامین نواحی بیشتر دیده می شود و چرا؟

نهادینه کردن اصول اجرا در ساختار کاری سازمان های کشور 

– اجرا، بمانند هر قانون دیگر طبیعت اصولی دارد، که باید سازمان ها را بر اساس آن تنظیم نمود.

– اصول اجرا باعث می گردند، سازمان ها بطور اصولی نتیجه گرا شوند.

– اجرا، باعث می گردد سازمان ها، با کمترین منابع، بیشترین کارها را انجام دهند.

ترویج عادات رفتارکاری موثر، در میان منابع انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشوربا هدف ارتقاء بهره وری.

– تغییر عادات رفتاری منابع انسانی سازمان های ایرانی در نحوه انجام کارها، یک ضرورت تلقی می گردد که با استفاده

از تکنیک های موجود امکان پذیر است. همانطور که دستگاه راهنمایی و رانندگی کشور توانست تغییر پارادایمی در

خصوص بستن کمربند در هنگام رانندگی ایرانیان ایجاد نماید.

علاوه بر اهداف کلیدی فوق، اهداف بست یافته زیر نیز قابل دستیابی است:

-امکان پیش بینی موفقیت استراتژی های منتخب دستگاه های اجرایی،قبل از آنکه زمان را از دست بدهند.

-امکان شناسایی مهارت های اجرایی مدیران، تیم های کاری و منابع انسانی سازمان ها.

–امکان الگو برداری (Benchmarking) اجرایی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.

-آموزش و بکارگیری مربیان اجرا در ساختار درونی سازمان ها، حرکتی نوین در ساختارکاری و اجرایی کشور.

-کمک به آموزش اصول اجرا (که در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شود) به سازمان ها بلحاظ ارتقا توان اجرایی توسط خودشان و نه عوامل برون سازمانی.

-کمک به ایجاد موج رضایت از عملکردها بدون تبلیغات شعار گونه.

-افزایش مثبت شاخص ارزیابی عملکرد در سازمان ها.

-تعیین شاخص اجرا در سازمان بدون ایجاد حساسیت در بین بخش ها و یا مدیران.

-کمک قابل توجه به مدیران اجرایی که از همکاران نا آشنا با اجرای خوب، برخوردارند.

-بهبود چشمگیر در مدیریت اجرایی پروژه ها.