رهبران مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت و شكست سازمانها و نهادهاي اجتماعي هستند كه با تكيه بر شايستگيهاي خود سرنوشت ساز محيط خود بوده و اهداف سازمان را محقق ميسازند و نحوه استفاده از ديگر عوامل را در سازمان تعيين و بهترين شيوه ادغام و هماهنگي آن عوامل را انتخاب ميكنند. به اين ترتيب نه تنها در سطح فردي بر چگونگي فعاليتهاي سازمان تأثير ميگذارند، بلكه در سطح تيمي و سازماني نيز مهمترين عامل اثرگذار در تحقق ماموريت و نيل به برنامه هاي آتي بنگاه هاي اقتصادي هستند.

از سوي ديگر رهبران پل ارتباطي ميان عملكرد شايسته نيروهاي انساني و اثربخشي سازماني هستند؛ چراكه ِ عملكرد رهبران و سبك رهبري به كاررفته توسط ايشان از يك سو بر عملكرد و كيفيت تﻼش نيروي انساني اثرگذار است و از سوي ديگر كيفيت نيروي انساني موجود در هر سازمان مهمترين عامل تعيين كننده اثربخشي فعاليتهاي آن سازمان محسوب ميشود.

از آنجا كه رهبران سازمانها متناسب با رشد تكنولوژي و تغيير و تحوﻻت به وجود آمده؛ همواره با واقعيتها و شرايط جديدي مواجه ميشوند كه به منظور هماهنگي با آنها نيازمند كسب معلومات و تخصصهاي ويژهاي در نتيجه تقويت و غنيسازي دانش حرفهاي و تجارب عملي و عيني ايشان از اهميت روزافزوني ، ميباشند برخوردار است.

 

ازین رو مرکز آموزش و توانمند سازی وابسته به شرکت توسعه کسب و کار پویا  با رویکرد توسعه و افزایش آگاهی بین کارشناسان و مدیران حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی سازمان های عضو، اقدام به برگزاری کارگاه های رسمی مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی می نماید.

ویژگی های دوره های مذکور:

 • تمامی دوره ها در محل سازمان متقاضی برگزار می گردد.
 • ارایه گواهینامه مورد تایید جشنواره ملی بهره وری
 • معرفی شرکت کنندگان دوره به عنوان داور جشنواره ملی بهره وری
 • امکان معرفی شرکت کنندگان فعال دوره های آموزشی جهت مشارکت در اجرای پروژه های مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی
 • امکان درج مقالات شرکت کنندگان دوره در نشریه تخصصی رتبه پس از تایید هیات تحریریه

تعدادی از دوره های در حال برگزاری در سال 96:

 • دوره آموزشی در زمینه مدیریت استعداد ها، توسعه رهبری و تحول سازمانی توسط دکتر ریچارد کراس(مدیر پیشین منابع انسانی شرکت زیراکس)
 • آشنایی با مبانی اندازه گیری رضایت کارکنان
 • کارگاه آشنایی با تیپهای شخصیتی با متدهای مختلف از جمله MBTI، آنیاگرام، دیسک و ….
 • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با رویکرد افزایش بهره وری نیروی کار
 • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی
 • کارگاه آموزشی آشنایی با متدهای تعیین تیپ های شخصیتی و تشکیل تیم های خلاق
 • کارگاه آموزشی تشکیل تیم های خلاق
 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان
 • کارگاه آموزشی آشنایی با فرهنگ سازمانی
 • کارگاه آموزشی آشنایی با سبک های رهبری
 • دوره فشرده سه روزه توانمندسازی مدیران میانی
 • پودمان مدیریت کارآمد ویژه مدیران میانی و رهبران آتی (دوره 4 ماهه)

 

دوره های قابل برگزاری جهت تحقق اهداف فوق الذکر

کوتاه مدت یک روزه

 • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با رویکرد افزایش بهره وری نیروی کار
 • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی
 • کارگاه آشنایی با تیپ های شخصیتی با متد MBTI
 • کارگاه آشنایی با تیپ های شخصیتی با متد آنیاگرام
 • کارگاه آشنایی با تیپ های شخصیتی با متد دیسک
 • کارگاه آشنایی با تیپ های شخصیتی با متد هالند
 • کارگاه آموزشی آشنایی با متدهای تعیین تیپ های شخصیتی
 • کارگاه آموزشی تشکیل تیم های خلاق
 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان
 • کارگاه آموزشی آشنایی با فرهنگ سازمانی
 • کارگاه آموزشی آشنایی با سبک های رهبری
 • کارگاه مدیریت استعداد ها، توسعه رهبری و تحول سازمانی

دوره های قابل برگزاری جهت تحقق اهداف فوق الذکر

میان مدت سه روزه

روز اول

 • تعیین تیپ های شخصیتی
 • آشنایی با مدل بهترین محل برای کار
 • تشکیل تیم های خلاق

روز دوم

 • ارتباط موثر و انتقال پیام به صورت اثر بخش
 • شناخت من Ego-gram
 • کارگاه تله های زندگی یانگ
 • ارزش های سازمانی
 • مدیریت زمان

روز سوم

 • آشنایی با اصول رهبری در سطح سازمانی
 • مدیریت اقتصادی بنگاه
 • بهینه کاوی
 • ارزیابی عملکرد به روش 360 درجه

 

دوره های قابل برگزاری به صورت پودمان جهت تحقق اهداف فوق الذکر

بلند مدت  3ماهه

 • پودمان تفکر سیستمی
 • پودمان رفتار فردی و تیپ شناسی
 • پودمان رفتاری تیمی و ارتباط اثر بخش
 • پودمان رهبری سرآمد

 

لازم به ذکر است موضوع دوره های میان مدت و بلند مدت شامل سه حوزه کلی رفتار سازمانی در سطح فردی،تیمی و سازمانی را می شوند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .