شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط:

رعايت اصول علمي، حرفه‌اي و اخلاقي، توسط تمامي افرادي كه به نوعي وظيفه و نقشي را در اين نظام به عهده گرفته‌اند، بنيان‌هاي موفقيّت و حصول به اهداف اين کلینیک را تشكيل مي‌دهد. اينجانب به عنوان نماینده رسمی سازمان متقاضی با ارسال این فرم ثبت نام، تعهد می نمایم کلیه مستندات مربوط به کلینیک تخصصی مدیریت سرمایه های انسانی را به صورت دقیق مطالعه نموده و چنانچه در هر زمان و به هر نحو عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های مذکور معلوم و محرز گردد، هیچگونه عذر و بهانه ای از مجموعه شرکت متقاضی مطبوع بنده پذیرفته نمی باشد.

  1. تمامي تلاش و اهتمام خود را در جهت تحقق اهداف، حفظ شأن و منزلت این کلینیک و حمايت از هر حركتي كه به اعتلا آن كمك كند، مصروف خواهم داشت.
  2. كوشش خواهم كرد تا در انتخاب نفرات و سایر اقدامات مرتبط با فعالیت های اجرایی طرح ها و ارزیابی های این کلینیک، جانب عدالت و حفظ حقوق کارکنان خود را مراعات و از هرگونه تبعيض، توصيه، فشار و موارد مغاير با مقررات خودداری نموده و در برابر آنچه كه توسط کلینیک تصويب و به اجرا گذاشته مي‌شود، مسوول و پاسخگو باشم .
  3. تعهد مي نمايم زمان و نفرات کافي طبق برنامه کاري و زمانبندي ارایه شده از سوي کلینیک در رابطه با طرح ها و ارزیابی ها، تخصیص یابد.
  4. اطلاعات ارسالی و نتایج نظرسنجی از کارکنان سازمانهاي متقاضي به عنوان موضوعات محرمانه تلقي نمی گردد و کلینیک مجاز است که از این اطلاعات جهت تهیه گزارش های جامع رقابتی متقاضیان و مطالعات تطبیقی استفاده نماید.
  5. حضور شرکت متقاضی به عنوان پایه گذار و عضو کمیته راهبری هیچ گونه حقی در جهت اثرگذاری در نتایج ارزیابی ها نخواهد داشت و کلینیک در تجزیه و تحلیل نظرسنجی کاملاً مستقل می باشد.
  6. در راستای توسعه فعالیت های بخش خصوصی مستقل حرفه ای اذعان می دارد این کلینیک به عنوان یک مرکز خصوصی عضو محور، زیرمجموعه جشنواره ملی بهره وری و هدایت و نظارت نشریه رتبه فعالیت می نماید.

در صورت تخلف از مفاد شرایط و ضوابط فوق الذکر، این کلینیک حق تصمیم گیری در مورد تعلیق و محروم نمودن شرکت مطبوع بنده از عضویت و حضور در فرایند های ارزیابی و رتبه بندی  را دارا خواهد بود.