توان اجرا

خدمتي است، كه ميزان تمركز و هم افزایی سازماني را برای دستیابی به مهمترین اهداف، اندازه گيري نموده و مسير بهبود توان اجرای سازمان را ترسيم مي نمايد به عبارتی در راستای ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمانها و شرکت های کشور، همچنین افزایش توان رقابت پذیری سازمان ها و بنگاه های ایرانی در محیط کسب و کار  ملی و بین‌المللی ، اندازه گیری و ارتقاء توان اجرایی لازم می باشد ، بررسی های انجام شده بر شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی طی 10 سال گذشته، حاکی از آن است که مهمترین موضوع تاثیر گذار بر کارایی و اثربخشی بنگاه های اقتصادی، موضوع اجرا (Execution) می باشد.

در توان اجرا، شاخص هایی در خصوص میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شوند که باعث می گردند سازمان تصویری واقعبینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص های اجرا  بین 0 الی 100 بوده (0 XQ 100) و متوسط درصد تمرکز و هم افزائی در لایه های فردی، تیمی و سازمانی را معین می سازد.این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند در کارها هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینه ها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینه های عملیات در تمامی سازمان ها.

70% شکست استراتژی ها، بخاطر ضعف اجرایی مدیران است تا دیگر عوامل …  (پروفسور رام چارن)