جنسیت و مدیریت منابع انسانی

همزمان با حضور زنان در عرصه اجتماع و کسب و کارهايي که دير زماني در انحصار مردان بود، پژوهش در مورد شناخت تفاوتهاي رفتاري زنان و مردان، با هدف رفع مسائلي که در نتيجه ورود زنان به جامعه، اقتصاد و سياست مطرح شده بود، امري اجتناب ناپذير شد.ازین رو باید به ابعاد جنسیت و مدیریت منابع انسانی دقت کرد و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .