کلینیک رفتار سازمانی ایران به عنوان نخستین و مجهزترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان در بستر وب” و بازوی علمی جشنواره ملی بهره وری در برگزاری دو رویداد “مسابقه ملی بهترین محل برای کار (سنجش تعلق و رضایت کارکنان جهت سنجش عملکرد ایشان در محیط کار) و مسابقه برترین توان اجرایی (سنجش همسویی اقدامات اجرایی با اهداف اولویتدار در سه سطح فرد، تیم و سازمان)

گروه پارسیان هوشمند به عنوان نخستین و یگانه شرکت دانش بنیان مادرتخصصی در حوزه رتبه بندی نسبت به حمایت و سرمایه گذاری بر روی ایده های دانش بنیان و توسعه آن ها در قالب استارتاپ اقدام نموده است. با این نگاه این گروه به عنوان صاحب امتیاز نشریه رتبه به عنوان نخستین فصلنامه در حوزه رتبه بندی های اقتصادی (شامل رتبه بندی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی) از یکسو و طراح، پایه گذار و مجری جشنواره ملی بهره  وری از سویی دیگر با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی، ایده راه اندازی و شکل گیری کلینیک رفتار سازمانی ایران به عنوان نخستین و مجهزترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان در بستر وب” و بازوی علمی جشنواره ملی بهره وری در برگزاری دو رویداد “مسابقه ملی بهترین محل برای کار (سنجش تعلق و رضایت کارکنان جهت سنجش عملکرد ایشان در محیط کار) و مسابقه برترین توان اجرایی (سنجش همسویی اقدامات اجرایی با اهداف اولویتدار در سه سطح فرد، تیم و سازمان)” پیگیری نموده است.

اهداف طرح:

ایجاد درک مناسب از وضعیت رقابتی سازمان های هم استان در زمینه توانمندی جذب و نگهداشت کارکنان

تقویت روحیه کاری و احساس تعلق سازمانی کارکنان سازمان های پیشرو

ایجاد بستر قابل اعتماد برای تعامل حرفه ای و خلق زبان مشترک بین رهبران و کارکنان

با توجه به توضیحات ارایه شده، این طرح نسبت به شناسایی سریع وضع موجود سازمان و ارایه کارنامه عملکردی در بیست حوزه مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی در سه سطح فرد، تیم و سازمان اقدام نموده است. این کارنامه با رویکرد توسعه و بهره برداری شایسته و حرفه ای از ابزارهای ارتقای رقابت پذیری سرمایه های انسانی، در اختیار سازمان ها قرار می گیرد.