متدولوژی ارزیابی به روش ( Execution Quotient) – xQ

· در ارزیابی xQ گزارشاتي بر اساس شاخص هاي قابل اندازه گيري اجرا و اطلاعات جمع آوري شده از باز خورد كاركنان نسبت به  ميزان تمركز و هوشياري آنان در عمل كردن بر اساس اهداف اولویتدار سازماني، ارائه مي گردد.

·  ارزیابی xQ بوسیله پرسشنامه ای تایید شده و بین المللی و بر اساس میزان بكارگيري اصول اجرا توسط افـراد، تيـم های کاری و سـازمـان صورت می پذیرد.

·  گزارشxQ   معین می سازد که :

     ¨ به چه میزان فضای سازماني شما مناسب اجرا است؟  اغلب کارکنان، تحت تاثیر فضای کاری سازمان هستند. اگر فضای سازمانی اجرایی نباشد، برخورداری از اجرای خوب، یک چالش محسوب می گردد.

     ¨ به چه میزان از تيم های کاری اجرایي برخوردارید؟  تيم هاي كاري برای انجام کارهایی شکل می گیرند که توسط فرد امکان اجرا شدن ندارند، حال اگر تیمی ویژپی اجرایی نداشته باشد این خود یک چالش است.

     ¨ به چه میزان از افراد اجرایی برخوردارید؟ اطلاع از اینکه چند درصد همکاران شما از مهارت اجرایی برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است، چرا که این افراد اهل عمل هستند که کارها را به پیش می برند.

· با ارزیابی xQ، مي توانيد موارد اجرايي مبرم را در هريك از واحدها، بخش ها و تمام سازمان شناسايي و آدرس دهي كنيد.

·  در ارزیابی xQ، طرح اقدام(Action Plan)  براي بهبود اجرا، در جلسه گزارش نهایی اجرا به نام  (Debrief Session)   که توسط مشاور برگزار مي گردد بطور تفكيكي ارائه مي گردد.

·  در ارزیابی xQ، ارائه گزارشي كامل و بدون نياز به ذكر نام شركت كنندگان، باعث افزايش متقاضيان تكميل پرسشنامه، در بين كاركنان حاضر در سازمان مي گردد.

شاخص های قابل اندازه گیری اجرا عبارتند:

¨ شفافیت:  آیا اهداف را بخوبی می شناسیم؟

¨ تعهد:  آیا درگیر اهداف هستیم؟

¨ تفسیر: آیا می توانیم اهداف را در کار روزانه تفسیر کنیم؟

¨ توانمندی: آیا توانایی لازم برای رسیدن به اهداف را داریم؟

¨ تعاون: آیا نقش کاری افراد بخوبی معین شده است؟

¨ پاسخگویی: آیا از نظام پاسخگویی برخورداریم؟

ساير منافع  حاصله از ارزیابی به روش  xQ :

· از متوسط زمان تخصیص یافته به اهداف سازمان  مطلع می شوید.

· از موانع اصلی اجرا در سازمان خود مطلع می گردید.

· بهترین بخش ها و یا دپارتمان ها را از لحاظ اجرایی، شناسایی کنید.

· الگوی رفتاری اجرای موثر را شناسایی و تسریع دهید.

· می توانید توان اجرایی بخش های درون سازمانی را مقایسه (Benchmark) کنید.

· می توانید سازمان خود را از لحاظ توان اجرایی با متوسط جهانی صنعت خود مقایسه کنید.

· می توانید سازمان خود را با ده سازمان برتر (Top10) دنیا صنف خود مقایسه کنید.

و ….