معمولاً روش انجام نظرسنجی از کارکنان نسبت به محل کارشان به این صورت است که از همه یا بخشی از کارکنان دعوت می شود که در نظرسنجی ای که شامل تعداد مشخصی سوال در مورد محل کارشان است، شرکت کنند. شرکت در این نظرسنجی می تواند به صورت ناشناس یا با ذکر مشخصات فردی افراد باشد. بسیاری از موسساتی که پیش تر نامشان ذکر شد، این نظرسنجی ها را به صورت آنلاین برگزار می کنند و به صورت سالیانه نتایج آن ها را منتشر می کنند.

نظرسنجی مورد استفاده در این طرح ملی شامل 50 سوال در 14 حوزه می باشد و یادگیری طراحان مدل از نظام های رتبه بندی بهترین محل برای کار مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا می باشد.  در این نظرسنجی سازمان های متقاضی به چهار دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی ها عبارتند از:

  • کمتر از 50 نفر
  • کمتر از 150 نفر
  • بین 150 تا 500 نفر
  • بیش از 500 نفر

از سوی دیگر سازمان های متقاضی بر حسب بخش های اقتصادی نظیر: صنعت و معدن، تجارت، ICT، بانک و بیمه و …. نیز دسته بندی می گردند.

نحوه بدست آوردن حجم نمونه برای انجام نظرسنجی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان می باشد:

که در آن

S: تعداد نمونه مورد نیاز است.

P: نسبت جمعیت است.

N: تعداد اعضای جامعه است.

D: درجه دقت نسبت جمعیت است.

شایان ذکر است نمونه مورد نظر از سطوح مختلف سازمانی انتخاب می شوند تا دید جامع تری نسبت به سازمان و نتیجه واقع بینانه تری از این نظرسنجی به دست آید.