مدیریت مسیر ترقی

مسیر ترفی الگویی از تجربیات کاری است که افراد در طی زندگی کاری خود به آن دست می یابند. در ترقی دو عنصر کلیدی وجود دارد : عنصر عینی و ذهنی .

عنصر عینی مسیر ترقی قابل مشاهده و مربوط به محیط واقعی است ولی عنصر ذهنی شامل آمادگی فرد برای موقیت بوجود آمده می شود.

مراحل مسیر ترقی

هر فرد 5 مرحله مسیر ترقی را در زندگی شغلی خود طی می کند این مراحل به شرح ذیل است.

1-مرحله اول ، مرحله کاوش و آمادگی برای کار:

این مرحله در طیف سنی صفر تا 25 سال اتفاق می افتد و فرد در خود ایجاد تصور حرفه ای می کند ، حرفه های مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد ، حرفه ای اولیه برای خود انتخاب می کند و یا به دنبال تحصیلات می رود تا حرفه مورد نظر خود را انتخاب می کند

2- مرحله دوم ، مرحله ورود به سازمان:

این مرحله در طیف سنی 18 تا25 سال اتفاق می افتد فرد در این مرحله پیشنهادات کاری از سازمان های مختلف دریافت می کندو شغل مناسب خود را بر اساس اطلاعات صحیح انتخاب می نماید.

3- شغل اولیه :

این مرحله در فاصله سنی 25 تا 40 سالگی اتفاق می افتد. فرد شغل را یاد می گیرد ،هنجارها و قوانین سازمانی را می آموزد، با سازمان حرفه ای انتخابی مانوس می شود ، شایستگی اش افزایش می یابد و اهداف را پیگیری می نماید.

4- میانه مسیر ترقی:

فرد در این مرحله شغل اولیه را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد ،اهداف را تعدیل و تثبیت می نماید . شغلی متناسب با میانسالی انتخاب می کند و بهره وری در کار را همچنان حفظ می کند

5- پایان مسیر ترقی:

در این مرحله شخص همچنان بهروری خود را در کار حفظ می کند و به دنبال حفظ عزت نفس است و خود را برای یک دوره موثر بازنشستگی آماده می کند. طیف سنی در این مرحله تقریباً از پنجاه و پنج سالگی شروع و در شروع دوره بازنشتگی پایان می یابد.