مدیریت پاداش

پرداخت، از مهم‌‌ ترین عناصر سازمان‌‌های مدرن است. پرداخت به هر آنچه که به کارکنان در ازای کاری که برای سازمان انجام می‌‌دهند، ارائه می‌‌شود، گفته می‌‌شود. پرداخت می‌‌تواند به شکل پاداش‌‌ها، مشوق‌‌ها، انگیزاننده‌‌ها، و مزایای جبرانی باشد. معمولا پاداش نقش مهمی در رضایت و افزایش انگیزه کارکنان ایفا می کند. اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات در طراحی سیستم پاداش این است که به طور دقیق و عینی به چه چیزی پاداش داده شود.