معنویت سازمانی

معنويت سازماني از جمله دريچههاي نويني است كه در حوه رفتار سازماني گشوده شده و هر روز علاقمندان بيشتري را مجذوب خود ميكند. از ديگر سو به نظر ميرسد استعداد جامعه ايراني براي معنويت ورزي از ميانگين جهاني فزونتر است و اين مسؤليت پژوهشگران عرصه مديريت را بـراي بهـره گيـري از ايـن ابـزار كمهزينه جهت تداوي مشكلات سازماني، مضاعف ميكند و صد البته يكي از چالشهاي موجود سازمانهاي كشورمان، خمودگي و سطح نـازل خلاقيـت و نـوآوري در آنهاست.