با استفاده از پرسشنامه آنلاین و بر اساس دو مدل دنیسون و کویین فرهنگ سازمانی جاری در سازمان تعیین می شود.