با استفاده از پرسشنامه آنلاین و بر اساس مدل گالوپ میزان تعلق سازمانی در بین کارکنان تعیین می شود.