رهبری سازمانی، رویکردی دوجانبه به مدیریت است که به‌صورت هم‌زمان، هم بر روی منافع افراد و هم بر روی منافع گروه تمرکز دارد.

رهبری ترسیم راهی است که در آن مشخص شده که برای موفقیت تیم یا شرکت به کجا باید برویم. این ترسیم راه باید پویا، هیجان انگیز و الهام بخش باشد.

یک رهبر موثر کسی است که یک چشم انداز الهام بخش از آینده ترسیم کند تا در اطرافیان و همکاران خود انگیزه رسیدن به آن افق را بوجود بیاورد. رسیدن به چشم انداز را مدیریت کند و تیمی بسازد و تربیت کند که بطور موثر در راه رسیدن به آن چشم انداز تلاش کند.

سرفصل های کلی پودمان رهبری سرآمد