کلینیک رفتار سازمانی ایران در راستای تحقق ماموریت خود با رویکرد توسعه و توانمند سازی مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی اقدام به برگزاری دوره های توانمند سازی میان مدت در قالب پودمان های 3ماهه نموده است فرآیند تعریف شده برای هر یک از پودمان ها به صورت زیر می باشد.

 

پودمان اجراشده در سال 96 :

پودمان مدیریت کارآمد مربوط به مدیران شرکت ملی گاز ایران